ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  ๑
ปี  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
*********

                เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์  จึงได้กำหนดกลยุทธ์  มาตรการ  งาน / โครงการ / กิจกรรม  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  และผู้รับผิดชอบในปีการศึกษา  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  ดังนี้

กลยุทธ์ที่  ๑  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
                มาตรการที่  ๑จัดให้มีระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหาร
และการแบ่งงานในแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน  โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
                มาตรการที่  ๒ เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรด้วยมาตรฐานการศึกษา
                มาตรการที่ ๓เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในการครองตน  ครองคน  ครองงาน                              มาตรการที่  ๔ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่มาตรฐานการศึกษาและประสานชุมชน
                มาตรการที๑ ครู-อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณวุฒิการศึกษา 
มีความรู้  มีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
                มาตรการที่  ๒ ครู-อาจารย์  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                มาตรการที่  ๓ส่งเสริมการจัดหาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                มาตรการที่  ๔ มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน
                มาตรการที่  ๕  ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                มาตรการที่  ๑  นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
                มาตรการที่  ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
                มาตรการที่  ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  และเห็นคุณค่า
  ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
                มาตรการที่  ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์  ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์อย่างมีวิจารณญาณ
                มาตรการที่  ๕ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างมีแบบแผน
                มาตรการที่  ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี  และมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
                มาตรการที่  ๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมตามพระธรรมวินัย
                มาตรการที่  ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมรักประชาธิปไตยและแสวงหา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย

กลยุทธ์ที่  ๕  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                มาตรการที่  ๑พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
                มาตรการที่  ๒จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ
                มาตรการที่  ๓ พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาส่งเสริมงานบริการวิชาการ  งบประมาณ  อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพทางการศึกษา

                มาตรการที่  ๑ สนับสนุนให้สถานศึกษามีการบริการให้แก่สังคมอย่างหลากหลาย
               มาตรการที่  ๒ ส่งเสริมจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
                มาตรการที่  ๓   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  คลอบคลุมทั้ง  ๓  ด้าน  คือ  Hardware, Peopleware, Software
                มาตรการที่  ๔ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริหาร  ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน

กลยุทธ์ที่  ๗  สร้างขวัญ  กำลังใจ  ความก้าวหน้ามั่นคงให้กับบุคลากรของ
    สถานศึกษา  และต่อความมั่นคงของสถานศึกษา
                มาตรการที่ ๑  ขยายเป้าหมายการรับนักเรียน
                มาตรการที่  ๒ จัดให้มีกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา
                มาตรการที่  ๓  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  ประพฤติดี
                มาตรการที่  ๔   ระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนมูลนิธิ  “บาลีมัธยมสาธิต มจร” 
โดยการระดมทุนจากภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ศิษย์เก่า  และประชาชนทั่วไป
                มาตรการที่  ๕  จัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
                มาตรการที่  ๖   ส่งเสริมแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

 

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com