ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา


        โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มุ่งให้การศึกษาด้านพระปริยัติธรรมเกี่ยวกับพระธรรมวินัย  ประวัติพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี  และภาษาบาลี อีกทั้งวิชาสามัญทั่วไป  เกี่ยวกับ ๘  กลุ่มสาระ  และเทคโนโลยี   มีการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมแก่วัยของนักเรียน ฝึกอบรมปฏิบัติพระกรรมฐาน เจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์ พร้อมทั้งกิจของสงฆ์ ก่อให้เกิดคุณธรรม และจริยธรรม อันเหมาะสมกับสมณะวิสัย ซึ่งมีสถานะเป็นพระภิกษุสามเณร  ให้มีคุณภาพ ศักยภาพ สมรรถภาพ และ สุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความศรัทธาเลื่อม
ใสพระรัตนตรัย เป็นพระธรรมทูต พุทธศาสนทายาท  ทำหน้าที่  เผยแผ่หลักพระธรรมวินัย แก่พุทธศาสนิกชน  ทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติในต่างแดน
                อีกประการหนึ่ง  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  ได้ให้โอกาส  แก่เยาวชนคนไทยทั่วประเทศ  ผู้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบท มีสภาพเป็นอยู่แบบพอเพียง และผู้ปกครองก็มีรายได้น้อย  ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงได้จัดหาทุนสนับสนุนแก่นักเรียน ให้แก่สามเณรผู้เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย  และช่วยเหลือกิจกรรม จัดหาวัดที่พักจำพรรษา  เพื่อให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตน
                 เกี่ยวกับสถานที่เรียนนั้น  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเน้น ๕ ส. ในการบริหารงานโรงเรียนเป็นสำคัญ  จัดปลูกพรรณไม้ให้ความร่มรื่นสดชื่นแก่ผู้เรียน   และ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ในปัจจุบัน  อนึ่ง  การเรียนการสอน  นอกจากศึกษาภายในห้องเรียนแล้ว ยังได้จัดให้นักเรียนศึกษาหาความรู้  ทั้งสรรพศาสตร์  และ  สรรพศิลป์ ภายในวัดพระเชตุพน  ทั้งเขตพุทธาวาส   และ  เขตสังฆาวาส  ซึ่งจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ที่สำคัญยิ่ง  เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญา ที่บรรพชนได้สถาปนา รังสรรค์ไว้อย่างวิจิตรบรรจง  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเกิดความซาบซึ้ง  มีความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทย มีการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี  และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้
                อีกประการหนึ่ง  การบริหารโรงเรียน เน้นวัด บ้าน และชุมชน มีส่วนร่วมจัดการศึกษา  ทั้งเชิญเป็นคณะกรรมการบริหาร  ร่วมจัดการเรียนการสอน  ร่วมกิจกรรม  และการสนับสนุนอุปถัมภ์ด้านงบประมาณ    และอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น  แก่สถานศึกษา  และผู้เรียน
                สุดท้ายนี้  ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน  มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน   มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สร้างเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูง สถาบันมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรอยู่คู่กับวัดพระเชตุพนสืบไป 

 


                                                                                                พระอุดรคณารักษ์
                                                   ผู้อำนวยการ

 

 

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com