ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

ทำเนียบอาจารย์ใหญ่ ( ผู้อำนวยการ ) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ.   ๒๔๙๒  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๒

เลขที่

รายนาม

เมื่อ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

จำนวนปี

อันดับที่

หมายเหตุ

*๑


*๙
*๑๐
*๑๑
*๑๒
๑๓

พระญาณวรนายก
(สมบูรณ์   จนฺทกเถร )
พระมหาพรหมา   ปญฺญาทีโป
(อาจารย์พิทูร   มลิวัลย์ )
นายสนิท  เทวินทรภักติ
พระมหาเสรี   สุกฺกธมฺโม
(อาจารย์เสรี   สมมาตร )
พระมหาสุวิมล    สุมโน
(อาจารย์ พ.ต.สุวิมล อินทร์อุดม)
พระมหาสุชิต   ญาณสงฺโข
(อาจารย์สุชิต  อินทนนท์ )
พระมหาชำนาญ   อคฺคปญฺโญ
( อาจารย์ชำนาญ   นิศารัตน์ )
พระมหาสุรินทร์  อโนมธมฺโม
(อาจารย์ พ.ต.สุรินทร์ ศรีวงษา )
พระมหานคร   เขมปาลี
พระมหาธีร์    โกวิโท
พระมหายิน    วรกิจฺโจ
พระมหาถาวร    ถาวโร
พระอุดรคณารักษ์

๒๔๙๒ - ๒๔๙๕

๒๔๙๖ – ๒๔๙๗

๒๔๙๗ – ๒๔๙๘
๒๔๙๘ – ๒๕๐๐

๒๔๙๘ – ๒๕๐๐

๒๕๐๐ – ๒๕๐๐

๒๕๐๐- ๒๕๐๑

๒๕๐๐- ๒๕๐๑

๒๕๐๑ – ๒๕๐๓
๒๕๐๓ - ๒๕๒๒
๒๕๒๓ - ๒๕๒๗
๒๕๒๗ - ๒๕๕๒
๒๕๕๒ – ปัจจุบัน


๔  เดือน
 


 ๘ เดือน


๑๙

๒๕

 


ผู้กำกับตอนต้น

ผู้กำกับตอนปลาย
 
ผู้กำกับตอนต้น

๕ ผู้กำกับตอนปลาย
 ผู้กำกับตอนต้น

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 พ.ศ. ๒๕๑๒ -๒๕๑๓ เปลี่ยนชื่อเรียก
อาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการ

 

 
 

*๑พระญาณวรนายก  ต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวรนายก อดีตเจ้าคณะ
    จังหวัดนครนายกและสภานายกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มรณภาพแล้ว )

*๙พระมหานคร  เขมปาลี  ต่อมาได้รัยพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนโมลี  อดีตสภานายก
     มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มรณภาพแล้ว )

*๑๐พระมหาธีร์    โกวิโท ต่อมาได้รัยพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระไพโรจน์พัชรธรรมาภรณ์ อดีต รองเจ้า
       คณะจังหวัดมหาสารคาม ( มรณภาพแล้ว )

*๑๑พระมหายิน    วรกิจฺโจ  ต่อมาได้รัยพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิริยสุนทร อดีตรอง
      อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะเขต สัมพันธวงศ์ และเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม

*๑๒ พระมหาถาวร   ถาวโร ต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
            ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และเป็นเจ้าคณะเขตหนองจอก

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com