ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (บาลีมัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
**********

                โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เดิมมีชื่อว่า  “แผนกบาลีมัธยมศึกษา”  จัดเป็นงานลำดับที่  ๔  แห่งงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่คณะกรรมการสัมปาทิก  มจร  ได้จัดแบ่งไว้ในชั้นแรกเป็น  ๔  แผนก  ได้แก่
                ๑.  แผนกบาลีอุดมศึกษา
                ๒.  แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา
                ๓.  แผนกบาลีอบรมศึกษา
                ๔.  แผนกบาลีมัธยมศึกษา
                แผนกบาลีมัธยมศึกษา  (ต่อมาคือโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร)  พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณพระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภมหาเถระ)  สมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายก่อนมรณภาพ  คือ  “สมเด็จพระพุฒาจารย์”  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  และสภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นองค์ก่อตั้งแผนกบาลีมัธยมศึกษาขึ้น  เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๔๙๒  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหา  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๒  อันนับว่าเป็นวันที่แผนกบาลีมัธยมศึกษาได้ถือว่ากำเนิดขึ้นมาเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่ง  ตั้งแต่บัดนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า  ๖๐  ปี

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

                ๑.  เพื่อเตรียมพระภิกษุ-สามเณรให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                ๒.  เพื่อสร้างฐานการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย
                ๓.  เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุ-สามเณรผู้ใคร่ต่อการศึกษาที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสศึกษาตามควรแก่สภาวะของตน
                ๔.  เพื่อยกระดับการศึกษาความรู้ของพระภิกษุ-สามเณรให้สูงขึ้นทันความเจริญรุดหน้าสมต่อกาลสมัย
                ๕.  เพื่ออบรมส่งเสริมพระภิกษุ-สามเณรให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยระเบียบแบบแผนอันดีของคณะสงฆ์ไทย
                ๖.  เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณรมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนประชาชน

 

การดำเนินการสมัยตอนต้น


                ระยะที่  ๑  พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ  พระพิมลธรรม  องค์สภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระญาณนายก (ได้รับพระราชทานครั้งสุดท้ายก่อนมรณภาพเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่  พระธรรมวรนายก)  เป็นผู้อำนวยการ  และควบคุมการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่สภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในปีการศึกษา  ๒๔๙๒ – ๒๔๙๕
                ระยะที่  ๒  ท่านเจ้าคุณพระศรีสุธรรมมุนี  (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ  ป.ธ. ๘)  เลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญยบัฏ ที่ พระสุเมธาธิบดี)  ได้เสนอแต่งตั้งพระมหาพรหม  ปญฺญาทีโป  ป.ธ.๙  เป็นผู้อำนวยการ  (ขณะนั้นเรียกว่า  อาจารย์ใหญ่)  ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิฎกโกศล  ช่วงปีการศึกษา  ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗
                ระยะที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๔๙๗  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ยกฐานะของอาจารย์ใหญ่ขึ้นเป็นผู้กำกับแผนกและแต่งตั้งให้นายสนิท  เทวินทรภักดิ์  เป็นผู้บริหารปี  ๒๔๙๗ – ๒๔๙๘ 
                ระยะที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๔๙๘  คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้แยกแผนกบาลีมัธยมศึกษาออกเป็น  ๒  ระดับ  คือ
                           ๑.  แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.๑ – ม.๓
                           ๒.  แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.๔ – ม.๖
                โดยมีผู้กำกับแผนก  ๒  รูป / คน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แต่งตั้งให้พระมหาเสรี  สุกฺกธมฺโม  ป.ธ.๕,  พธ.บ.  ดูแลมัธยมศึกษาตอนต้น  แต่งตั้งให้พระมหาสุวิมล  สุมโน  ป.ธ.๘, พธ.บ.  ดูแลมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

การดำเนินการสมัยตอนกลาง

                ระยะที่  ๕  ปีการศึกษา  ๒๔๙๙  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพสถานที่มีไม่พอเพียงต่อการรับพระภิกษุ-สามเณรและศิษย์วัดที่เคยเรียนอยู่เดิมที่วัดมหาธาตุ  จึงมอบให้พระมหาจำนงค์  ชุตินฺธโร  ป.ธ.๙,  พธ.บ.,  M.A.(YALE)     ตำแหน่งผู้สั่งการเลขาธิการในสมัยนั้น  ไปติดต่อขอสถานที่เรียนที่วัดพระเชตุพน  จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมดิลก อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน (ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  ๑๗  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  ท่านอนุญาตให้ใช้ศาลาโพธิ์ลังกาและศาลาภายในบริเวณเขตพุทธาวาส  จึงได้ย้ายแผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนตั้นและตอนปลายมาเรียนที่วัดพระเชตุพน  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี   พ.ศ.  ๒๔๙๙  ต่อมาผู้กำกับแผนกบาลีทั้ง  ๒  รูป  ได้ลาออกในปีการศึกษา  ๒๕๐๐
                ระยะที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๐๑ – ๒๕๐๓  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงรวมแผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าด้วยกัน  และแต่งตั้งให้พระมหานคร  เขมปาลี  ป.ธ.๖,  พ.ม.,  M.A.  (ต่อมาได้รับพระราชทานครั้งสุดท้ายก่อนมรณภาพเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนโมลี  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  เป็นผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษา  (ปัจจุบันคือตำแหน่งผู้อำนวยการ)  และให้พระมหาชำนาญ  อคฺคปญฺโญ  เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษา  (ต่อมาคือตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย)  เมื่อพระมหาชำนาญ  อคฺคปญฺโญ  ลาออก  จึงแต่งตั้งให้  พระมหาธีร์  โกวิโท  ป.ธ.๕,  พ.ป.  เป็นผู้ช่วยกำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษา  ต่อมาพระมหานคร  เขมปาลี  ผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๐๓
                ระยะที่  ๗  ปีการศึกษา  ๒๕๐๓ – ๒๕๐๘ เริ่มจากปีการศึกษา  ๒๕๐๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แต่งตั้งให้  พระมหาธีร์  โกวิโท  เป็นผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาบริหารสืบมา  ต่อมาปีการศึกษา  ๒๕๐๔  ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขยายตำแหน่งผู้ช่วยกำกับแผนกเพิ่มขึ้นเป็น  ๒  ตำแหน่ง  คือ
                           ๑.  ผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาฝ่ายวิชาการ
                           ๒.  ผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาฝ่ายปกครอง
                ต่อมาแผนกบาลีมัธยมศึกษา   ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหา   จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดชั้นเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเป็นฐานการขยายการศึกษาในชั้นอุดมศึกษา  คือ  คณะครุศาสตร์  และให้ชื่อชั้นเตรียมอุดมที่ขอเปิดใหม่นี้ว่า  บาลีเตรียมครุศาสตร์ปีที่  ๑  และปีที่  ๒  ซึ่งมีระดับความรู้  คือ  ม.๗  และ  ม.๘  เดิม
                ปีการศึกษา  ๒๕๐๖  แผนกบาลีมัธยมศึกษา  ได้พิจารณาความเหมาะสมแก่ภาระงานของส่วนงานที่เพิ่มขึ้น  จึงได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาฝ่ายธุรการ  เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  จึงแต่งตั้งดังนี้
                           ๑.  พระมหานริศ  ภูริปญฺโญ  เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาฝ่ายวิชาการ
                           ๒.  พระมหาบัวทอง  สุทฺธเนตฺโต  เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาฝ่ายปกครอง
                           ๓.  พระมหาสุคนธ์  กิตฺติปาโล  เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษาฝ่ายธุรการ
                ระยะที่  ๘  ปีการศึกษา  ๒๕๐๙ – ๒๕๑๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้พิจารณาเห็นว่า  บัดนี้ได้เปิดสอนคณะครุศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีส่วนงานเป็นที่ฝึกสอนและปฏิบัติงานของนิสิตคณะครุศาสตร์ปีที่  ๓  และปีที่  ๔  เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เขามีโรงเรียนสำหรับการนี้โดยเฉพาะ  เช่น  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้น  อาศัยเหตุนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงได้ปรับปรุงส่วนงานของแผนกนี้ให้เหมาะสมต่อกาลสมัยและจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยที่จะให้เป็นโรงเรียนสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากแผนกบาลีมัธยมศึกษามาเป็นแผนกบาลีสาธิตศึกษาตั้งแต่บัดนั้น

 

การดำเนินการสมัยตอนปลาย


                ระยะที่  ๙  ปีการศึกษา  ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓  มหาเถรสมาคมได้นาม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม  โดยเปลี่ยนฐานะแผนกทุกแผนกให้เป็นโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  และตำแหน่งผู้กำกับแผนกบาลีสาธิตศึกษา  เปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งเป็น  ผู้อำนวยการ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับบาลีสาธิตศึกษา  เปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งเป็น  รองผู้อำนวยการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แต่งตั้งให้  พระมหาธีร์  โกวิโท  เป็นผู้อำนวยการ  แต่งตั้งให้พระมหาสุคนธ์  กิตฺติปาโล  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ  แต่งตั้งให้พระมหายิน  วรกิจฺโจ  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                ระยะที่  ๑๐  ปีการศึกษา  ๒๕๑๔ – ๒๕๒๙  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย / ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น / และตอนปลาย  สายสามัญ  สำหรับพระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๔  เป็นต้นไป  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ        ราชวิทยาลัย  จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นรูปโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๑๔  เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียน  และเพื่อให้สถานะของสถานศึกษามีทางเชื่อมต่อกับกระทรวงศึกษาธิการได้ดียิ่งขึ้น  การบริหารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  จากปีการศึกษา  ๒๕๒๑  เป็นต้นไป  กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  โดยพระมหาธีร์   โกวิโท  เป็นผู้อำนวยการ  (๒๕๐๓ – ๒๕๒๒)  เมื่อท่านพ้นตำแหน่งไป (ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และได้รับพระราชทาน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่  พระไพโรจน์พัชรธรรมาภรณ์ )    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งพระมหายิน  วรกิจฺโจ  เป็นผู้อำนวยการ  (๒๕๒๓ – ๒๕๒๗)  ปัจจุบันท่านได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่  พระราชวิริยสุนทร  เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม แต่งตั้งให้พระมหาสมศักดิ์  ปภากโร  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  แต่งตั้งให้พระมหาสมชาติ  ฐิติญาโณ  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ  แต่งตั้งให้พระมหาถาวร  ถาวโร  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
                ในปีการศึกษา  ๒๕๒๗  พระมหายิน  วรกิจฺโจ  ผู้อำนวยการได้ลาออกไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง  พระมหาถาวร  ถาวโร  เป็นผู้อำนวยการ  (๒๕๒๗ –  ๒๕๕๒)  แต่งตั้งให้พระมหาสำรอง  ติสฺสเทโว  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  แต่งตั้งให้พระมหาธวัช  เขมธโช  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

 

 การดำเนินการสมัยปัจจุบัน  (ร่วมสมัย)

                ระยะที่  ๑๑  ปีการศึกษา  ๒๕๓๐–๒๕๔๑ เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๐  ทางวัดพระเชตุพนมีความจำเป็นจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะศาลาโพธิ์ลังกาข้างพระวิหารพระนอน (เขตพุทธาวาส)  ซึ่งเคยเป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ (ถาวร  ถาวโร)  ผู้อำนวยการ  ต่อมาท่านได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่   พระวิเชียรธรรมคุณาธาร  จึงได้ขออนุญาต  พระธรรมคุณาภรณ์  (ต่อมาท่านได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่  พระวิสุทธาธิบดี)  อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน  ได้นำนักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ทั้งหมดย้ายมาเรียนที่ตึกพระอภิธรรม(สันติวัน) เขตฝั่งสังฆาวาส วัดพระเชตุพน
                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔  บุคลากรของโรงเรียนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘ พระมหาสำรอง ติสฺสเทโว  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์สอนในคณะพุทธศาสตร์  มจร  ทางโรงเรียนจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พระเทียนชัย  จนฺทสโร  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ช่วงนี้โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น  ม.๑ – ม.๓  ตามแนวทางของหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๓๔
                ระยะที่  ๑๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒– ๒๕๕๒  เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ส่งผลให้มีการปฏิรูปการศึกษาและมีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  โดยจัดให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
                ปีการศึกษา  ๒๕๔๓  พระเทียนชัย  จนฺทสโร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลาสิกขา  ทางโรงเรียนจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พระมหาธวัช  เขมธโช  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  แต่งตั้งพระปลัดสุวัฒนศีลคุณ  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ  (ต่อมาท่านได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่  พระอุดรคณารักษ์)
                ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.)  เป็นรอบแรก  เมื่อวันที่  ๒๒,  ๒๓,  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗
                ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.)  เป็นรอบสอง  เมื่อวันที่  ๗, ๘, ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑
                ในปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติงานบริหาร  ๔  ฝ่าย  และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  ๔  ฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔  ฝ่าย  ตามมาตรา  ๓๙  และ  ๔๐  พร้อมทั้งขออนุมัติใช้แผนพัฒนาโรงเรียนระยะที่  ๑๐  (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
                ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการเพิ่มเติม  คือ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา / รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง / และขออนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ฉบับปรับปรุงใหม่ระยะที่  ๑๐  (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ต่อมาผู้อำนวยการ (พระวิเชียรธรรมคุณาธาร) ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือเสนอ พระอุดรคณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ฝ่ายธุรการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระอุดรคณารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร และแต่งตั้ง  พระสมนึก ฐิตาจาโร ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แต่งตั้ง พระมหามนตรี    วิสุทฺธิมนฺตี ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ฝ่ายปกครอง   ในปีนี้ทางโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

 
     
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com