ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร
***********

                โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  มีเนื้อที่จำนวน  ๑  ไร่  (ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดพระเชตุพน  ซึ่งมีที่ดินทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  ชั้น  (อาคารใหญ่  ๓  ชั้น  ๑  อาคาร  และอาคารเล็ก  ๑  ชั้น  มี  ๒  อาคาร)  มีจำนวนห้องเรียน  ๗  ห้องเรียน  ห้องผู้บริหาร  ๑  ห้อง  ห้องพักครู  ๒  ห้อง  ห้องธุรการ  ๑  ห้อง  ห้องจริยธรรม  ๑  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  ๑  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง  ห้องพยาบาล  ๑  ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องบริการร้านค้าน้ำดื่ม  ๑  ห้อง  ห้องทะเบียนวัดผล  ๑  ห้อง)
                โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑   กรุงเทพมหานครเขต  ๑  และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                ๑.     รหัสสถานศึกษา    ๗๐๑๐๐๑๐๑๐๒
                ๒.    ชื่อสถานศึกษา
                        โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (DEMONSTRATION PALI SCHOOL  MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY) (DPS,MCU)

  1. สถานที่ตั้ง 

        เลขที่  ๒  หมู่ที่  -   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ถนนมหาราช  
ตำบลพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๒๒๒-๖๘๑๖,  โทรสาร  ๐-๒๒๒๒-๖๘๑๖  มือถือ ๗๘-๔๔๖๖-๗๐๗๔ E-mail  baleesatit@hotmail.com


๔.    ชื่อผู้บริหาร 
                        ๔.๑      ผู้จัดการโรงเรียน  คือ  พระอุดรคณารักษ์  วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,  ป.ธ.๔ธ.บ.,(การบริหารการศึกษา)
                       ๔.๒     ผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ  พระอุดรคณารักษ์  วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,  ป.ธ.๔ พธ.บ.,(การบริหารการศึกษา)  ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  สังกัดวัดพระเชตุพน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร   
                        ๔.๓      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คือ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต  วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,  ปว.ค., พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์)  ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ สังกัดวัดพระเชตุพน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
                        ๔.๔      รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ คือ พระมหาอุดม ปญฺญาโภ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.,พธ.ม.(ปรัชญา)    ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ สังกัดวัดพระเชตุพน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
                        ๔.๕      รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คือ พระสมนึก  ฐิตาจาโร วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,  พธ.บ., (การสอนสังคมศึกษา) ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ สังกัดวัดพระเชตุพน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                        ๔.๖      รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง คือ  พระมหามนตรี  วิสุทฺธิมนฺตี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ปธ. ๓  พธ.บ., (การบริหารรัฐกิจ) รปม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม   ๒๕๕๒  สังกัดวัดพระเชตุพน   แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 


                ๕.    สถานศึกษา
                        โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร (บาลีมัธยมศึกษา)ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม   ๒๕๑๕ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต  ๑


                ๖.     ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                        ๖.๑       เครื่องหมายตราประจำโรงเรียน  (สัญลักษณ์)
                                    “ตราพระเกี้ยวและธรรมจักร”
                        ๖.๒      สีประจำโรงเรียน 
                                    “สีชมพู ”ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่  ๕  หมายถึง  ความ
เป็นผู้เจริญก้าวหน้าแตกฉานในวิชาการ  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย
                        ๖.๓      อักษรย่อประจำโรงเรียน   
                                     “ ร.ร.บธ.” / DPS,MCU.
                        ๖.๔      ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
                                     “ต้นโพธิ์”  หมายถึง  ความร่มเย็นและโรงเรียนตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ท่าเตียน  และเดิมทีสถานที่เรียนคือที่โพธิ์ลังกาใกล้กับพระวิหารพระนอน
                        ๖.๕      ศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียน
                                    “ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ ”              หมายถึง ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข
                        ๖.๖       ปรัชญาโรงเรียน
                                    “ปลูกฝังคุณธรรม  นำวิชาการ  เสริมสร้างศาสนทายาทด้วยฐานการศึกษาแห่งพระพุทธศาสนา”
                        ๖.๗      คำขวัญประจำโรงเรียน
                                    “ขยัน    ซื่อสัตย์    ประหยัด    กตัญญู”
                        ๖.๘      นโยบายของโรงเรียน              มีดังนี้
                                    ๑.     ส่งเสริมการศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานให้พระภิกษุสามเณรที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป
                                    ๒.    ส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านวิชาการให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ต้องการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา
                                    ๓.    ส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา
                                    ๔.    ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด  โรงเรียน  ชุมชน  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
                                    ๕.    เสริมสร้างพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่นและสวยงาม
                        ๖.๙       วิสัยทัศน์โรงเรียน
                                    “มุ่งให้การศึกษาด้านพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมศักยภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะสงฆ์และสังคม มีความพร้อมที่จะศึกษาระดับสูงต่อไป"

๖.๑๐    พันธกิจ มีดังนี้
             ๑.         จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะสงฆ์และสังคม
              ๒.       พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู- อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ                                 
            ๓.              การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  ๔.   พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
  ๖.๑๑     ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้
           ๑.     การสร้างศาสนทายาทให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่คณะสงฆ์และสังคม
           ๒.    การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐาน
           ๓.    การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู- อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้คู่คุณธรรม
           ๔.    การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมไทย 
๖.๑๒  เป้าประสงค์ มีดังนี้
             ๑.     มีศาสนทายาทที่มีความรู้หลักธรรมและปัญญาทางสังคมอย่างมีคุณภาพ
              ๒.    มีการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล
              ๓.   มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครู–อาจารย์และบุคลาทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
              ๔.    มีการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนด้วยฐานการศึกษาแห่งพระพุทธศาสนา
         

  ๗. เกียรติคุณ
                        ๗.๑      เกียรติคุณของโรงเรียน มีดังนี้
                                    ๑.     เป็นโรงเรียนแม่แบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน  เป็นสถานศึกษาแห่งแรกเมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๒
                                    ๒.    เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นส่วนงานที่ฝึกสอนและปฏิบัติงานของนิสิตคณะครุศาสตร์   
                                            ปีที่  ๓  และปีที่  ๔  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๐๙ – ปัจจุบัน
                                    ๓.    โรงเรียนได้รับรางวัลจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชาในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  พุทธศักราช  ๒๕๓๑
                                    ๔.    โรงเรียนได้รับรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ในการจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชาในวันวิสาขบูชา  พุทธศักราช  ๒๕๓๒
                                    ๕.    โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สมศ.)  รอบ  ๒  เมื่อวันที่   ๗,  ๘, ๙,  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ระดับผลการประเมินอยู่ระดับ  “ดีเยี่ยม”  จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
                        ๗.๒ เกียรติคุณของบุคลากร มีดังนี้
                                    ๑.     พระราชพิพัฒน์โกศล  (โกศล  มหาวีโร)  ศิษย์เก่าโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา รุ่นที่  ๙  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม  บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
                                    ๒.       นายจำนง  สวมประคำ  ศิษย์เก่าโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  รุ่นที่ ๙  พ.ศ.  ๒๕๐๕ อดีตเป็นรองเลขาธิการวุฒิสภา  (ระดับ ๑๑)  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  รัฐสภาถนนอู่ทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  สมาชิกวุฒิสภา (สว.)  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)
                                    ๓.        ผศ.ดร.ธีรยุทธ  พึ่งเทียร  ศิษย์เก่าโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                    ๔.    ร.ต.ท.กิตติพิชญ์  ภูตะโชติ  ศิษย์เก่าโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  ปี  ๒๕๒๗  ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจสมเด็จเจ้าพระยา  (พนักงานสอบสวน
)

 

 

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com