ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
     
 
 
 

พระราชรัตนสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
เจ้าคณะเขตบึ่งกลุ่ม
ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร

 
 
 
พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต
รอง.ผอ. ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ

พระมหาอุดม ปญฺญาโภ
รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ
รองประธานกรรมการ

พระสมนึก ฐิตาจาโร
รอง.ผอ.ฝ่ายวางแผนฯ
รองประธานกรรมการ
พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺตี
รอง.ผอ.ฝ่ายปกครอง
รองประธานกรรมการ
พระมหาธวัช เขมธโช
ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารย์
กรรมการ

พระมหาเอกพงษ์ สุนทรเมธี
ผช.ผอ.ฝ่ายวางแผนฯ
กรรมการ


พระมหาสม ติสฺสเทโว
ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ
กรรมการ
และเลขานุการ
นายธวัช ดารารัตน์
ผช.ผอ.ฝ่ายปกครอง
กรรมการ
นายถวิล ทุมมี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
นายอดุลย์ ราษฎร์อาษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
นายสิงห์คำ เก่งกล้า
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ
กรรมการ
นายเทียนชัย บุญทา
กรรมการ


นางธัญธร ทิพย์สาโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุกา


       
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com