ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

ปูชนียบุคคล
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  วัดพระเชตุพน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


     
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกรัชกาลที่ ๙

     
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูล

องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกรัชกาลที่ ๑๐

     
 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
(ปุ่น  ปุณฺณสิริมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  ๑๗  กรุงรัตนโกสินทร์
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร องค์ที่ ๑๑

   
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย (อดีต)
     
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย (องค์ปัจจุบัน)
   
 

พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร)
องค์ปฐมสภานายก
หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   
 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
องค์ผู้ให้กำเนิดบาลีมัธยมศึกษา
องค์ทุติยสภานายก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   
 

พระมงคลทิพยมุนี (เมี้ยน ปภสฺสรมหาเถร)
ผู้อุปถัมภ์ในการสร้างตึกสันติวัน
ที่อยู่ปัจจุบันของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร

   
 

พระวิสุทธาธิบดี (สง่า  ปภสฺสโร)
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร องค์ที่  ๑๓

   
 

พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร  ติสฺสานุกโร)
อดีต อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร องค์ที่ ๑๔

     
 

พระเทพวีราภณ์ (ศรีนวล ปัญญาวชิโร)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร องค์ที่ ๑๕

   
 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)
อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     
 

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   
 

พระราชพิพัฒน์โกศล  (โกศล  มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม
ศิษย์เก่าบาลีสาธิต พ.ศ. ๒๕๐๕

   
 

นายจำนงค์  สวมประคำ
สมาชิกวุฒิสภา  และอดีตเลขาธิการวุฒิสภาศิษย์เก่าบาลีสาธิตศึกษา

   


          

 
     
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com