ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร
       
 
 
 

พระราชรัตนสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
เจ้าคณะเขตบึ่งกลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามจร

 
พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต
ร.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์

พระมหาอุดม ปญฺญาโภ
ร. ผอ.ฝ่ายธุรการ
อาจารย์

พระสมนึก ฐิตาจาโร
ร.ผอ.ฝ่ายวางแผนฯ
อาจารย์
พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺตี
ร.ผอ.ฝ่ายปกครอง
อาจารย์
อาจารย์(ว่าง)
พระมหาธวัช เขมธโช
อาจารย์
พระมหาเอกพงษ์ สุนทรเมธี
อาจารย์
พระมหาสม ติสฺสเทโว
อาจารย์
นายสิงห์คำ เก่งกล้า
อาจารย์
นายธวัช ดารารัตน์
อาจารย์
นายเทียนชัย บุญทา
อาจารย์
นายประเดิม ศรีชู
อาจารย์
นายถวิล ทุมมี
อาจารย์
นายอดุลย์ ราษฎร์อาษา
อาจารย์

 

นางสว่างจิตต์ วงศ์จันทร์
อาจารย์พิเศษ

นางวารุณี วรพันธ์
อาจารย์พิเศษ
ดร.สุภกิจ โสทัด
อาจารย์พิเศ
       
 
เจ้าหน้าที่
 
น.ส.รุ้งรดา คุ้มสมบัติ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางธัญธร ทิพย์สาโรจน์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายมานัส รำพึงกิจ
นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาเอกชัย ฐิตปญฺโญ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

   
 
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com