ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

ทำเนียบนักเรียน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  วัดพระเชตุพน

นักเรียนรุ่นที่ ๑
นักเรียนรุ่นที่ ๔๑   นักเรียนรุ่นที่ ๘ ๑
นักเรียนรุ่นที่ ๒
นักเรียนรุ่นที่ ๔๒   นักเรียนรุ่นที่ ๘ ๒
นักเรียนรุ่นที่ ๓
นักเรียนรุ่นที่ ๔๓   นักเรียนรุ่นที่ ๘ ๓

นักเรียนรุ่นที่ ๔

นักเรียนรุ่นที่ ๔๔

 

นักเรียนรุ่นที่ ๘๔

นักเรียนรุ่นที่ ๕
นักเรียนรุ่นที่ ๔๕   นักเรียนรุ่นที่ ๘๕
นักเรียนรุ่นที่ ๖
นักเรียนรุ่นที่ ๔๖   นักเรียนรุ่นที่ ๘๖
นักเรียนรุ่นที่ ๗
นักเรียนรุ่นที่ ๔๗   นักเรียนรุ่นที่ ๘๗
นักเรียนรุ่นท ๘
นักเรียนรุ่นท ๔๘   นักเรียนรุ่นท ๘๘
นักเรียนรุ่นที่ ๙
นักเรียนรุ่นที่ ๔๙   นักเรียนรุ่นที่ ๘๙
นักเรียนรุ่นที่ ๑๐
นักเรียนรุ่นที่ ๕๐   นักเรียนรุ่นที่ ๙๐
นักเรียนรุ่นที่ ๑๑
นักเรียนรุ่นที่ ๕๑   นักเรียนรุ่นที่ ๙๑
นักเรียนรุ่นที่ ๑๒
นักเรียนรุ่นที่ ๕๒   นักเรียนรุ่นที่ ๙๒
นักเรียนรุ่นที่ ๑๓
นักเรียนรุ่นที่ ๕๓   นักเรียนรุ่นที่ ๙๓
นักเรียนรุ่นที่ ๑๔
นักเรียนรุ่นที่ ๕๔   นักเรียนรุ่นที่ ๙๔
นักเรียนรุ่นที่ ๑๕
นักเรียนรุ่นที่ ๕๕   นักเรียนรุ่นที่ ๙๕
นักเรียนรุ่นที่ ๑๖
นักเรียนรุ่นที่ ๕๖   นักเรียนรุ่นที่ ๙๖
นักเรียนรุ่นที่ ๑๗   นักเรียนรุ่นที่ ๕๗   นักเรียนรุ่นที่ ๙๗
นักเรียนรุ่นที่ ๑๘   นักเรียนรุ่นที่ ๕๘   นักเรียนรุ่นที่ ๙๘
นักเรียนรุ่นที่ ๑๙
นักเรียนรุ่นที่ ๕๙   นักเรียนรุ่นที่ ๙๙
นักเรียนรุ่นที่ ๒๐
นักเรียนรุ่นที่ ๖๐   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๐
นักเรียนรุ่นที่ ๒๑
นักเรียนรุ่นที่ ๖๑   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๑
นักเรียนรุ่นที่ ๒๒
นักเรียนรุ่นที่ ๖๒   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๒
นักเรียนรุ่นที่ ๒๓
นักเรียนรุ่นที่ ๖๓   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๓
นักเรียนรุ่นที่ ๒๔
นักเรียนรุ่นที่ ๖๔   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๔
นักเรียนรุ่นที่ ๒๕
นักเรียนรุ่นที่ ๖๕   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๕
นักเรียนรุ่นที่ ๒๖
นักเรียนรุ่นที่ ๖๖   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๖
นักเรียนรุ่นที่ ๒๗
นักเรียนรุ่นที่ ๖๗   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๗
นักเรียนรุ่นที่ ๒๘
นักเรียนรุ่นที่ ๖๘   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๘
นักเรียนรุ่นที่ ๒๙
นักเรียนรุ่นที่ ๖๙   นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๙
นักเรียนรุ่นที่ ๓๐
นักเรียนรุ่นที่ ๗๐   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๐
นักเรียนรุ่นที่ ๓๑
นักเรียนรุ่นที่ ๗๑   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๑
นักเรียนรุ่นที่ ๓๒
นักเรียนรุ่นที่ ๗๒   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๒
นักเรียนรุ่นที่ ๓๓
นักเรียนรุ่นที่ ๗๓   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๓
นักเรียนรุ่นที่ ๓๔
นักเรียนรุ่นที่ ๗๔   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๔
นักเรียนรุ่นที่ ๓๕
นักเรียนรุ่นที่ ๗๕   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๕
นักเรียนรุ่นที่ ๓๖
นักเรียนรุ่นที่ ๗๖   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๖
นักเรียนรุ่นที่ ๓๗
นักเรียนรุ่นที่ ๗๗   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๗
นักเรียนรุ่นที่ ๓๘
นักเรียนรุ่นที่ ๗๘   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๘
นักเรียนรุ่นที่ ๓๙
นักเรียนรุ่นที่ ๗๙   นักเรียนรุ่นที่ ๑๑๙
นักเรียนรุ่นที่ ๔๐
นักเรียนรุ่นที่ ๘๐   นักเรียนรุ่นที่ ๑๒๐


          

 
     
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com