ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภายใน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

          

** สายวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ  -  ฉายา / นามสกุล
ว / ด / ป  เกิด

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

บรรจุแต่งตั้ง

พระอุดรคณารักษ์
(๗  ก.ค.  ๒๔๙๙)

ผู้อำนวยการ/อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

๑๖ ส.ค. ๒๕๒๙

พระมหาธวัช  เขมธโช
(๑๒  เม.ย.  ๒๔๙๗)

ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

น.ธ.เอก, พม., ป.ธ.๔, พธ.บ. ศษ.บ.  พธ.ม. (พุทธศาสนา)

๑  พ.ค.  ๒๕๒๗

พระมหาอุดม ปญฺญาโภ

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ/บรรณารักษ์/อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา)

๑๖  พ.ค.  ๒๕๓๓

พระสมนึก  ฐิตาจาโร
(๑๙  ต.ค.  ๒๕๐๘)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา/อาจารย์

น.ธ.เอก,  พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

๑  ม.ค.  ๒๕๔๙

พระมหามนตรี  วิสุทฺธิมนฺตี
(๑๓  เม.ย.  ๒๕๐๓)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.,(การบริหารรัฐกิจ) รป.ม.( การบริหารจัดการภาครัฐ)

๑๖ พ.ค. ๒๕๓๒

นายสิงห์คำ  เก่งกล้า
(๓  มี.ค.  ๒๔๙๙)

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

น.ธ.เอก, พ.ม., น.บ. (นิติศาสตร์)

๒๒ ก.ค. ๒๕๒๒

นายเทียนชัย  บุญทา
(๒๒  มี.ค.  ๒๕๐๗)

ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน/อาจารย์

น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

๑ ม.ค. ๒๕๔๔

พระมหาเอกพงษ์  สุนฺทรเมธี
(๒๐ ก.พ. ๒๕๑๔)

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา/นายทะเบียน/อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,  ปว.ค.  พธ.บ. (ภาษาไทย)

๑๕ พ.ย. ๒๕๕๐

นายธวัช  ดารารัตน์
(๒ เม.ย. ๒๔๙๖)

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/อาจารย์

น.ธ.เอก, พ.กศ., วศศ., พธ.บ. ค.ม. (บริหาร)

๑๖ พ.ค. ๒๕๓๐

๑๐

อัตราว่าง อาจารย์    

๑๑

พระมหาสุเมธ  สุจิตฺโต
(๒๑  ก.ย.  ๒๕๐๘)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,  ปว.ค. พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

๑  พ.ย.  ๒๕๔๙

๑๒

พระมหาสม  ติสฺสเทโว
(๑๒  ธ.ค.  ๒๕๑๓)

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ/อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

๑ มี.ค. ๒๕๕๓

๑๓

นายประเดิม  ศรีชู
(๑๒  มิ.ย.  ๒๕๐๐)

อาจารย์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พ.ม., พธ.บ. (ศาสนา)

๑๖ พ.ค. ๒๕๒๘

๑๔

นายถวิล  ทุมมี
(๖  มี.ค.  ๒๕๐๕)

อาจารย์

น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

๑๖  พ.ค.  ๒๕๓๒

๑๕

นายอดุลย์  ราษฎร์อาษา
(๑๕  ส.ค.  ๒๕๐๑)

อาจารย์

น.ธ.เอก, พ.ม., ป.ธ.๓, พธ.บ. (มนุษยศาสตร์)

๑๖  พ.ค.  ๒๕๓๓

๑๖
นางสว่างจิตต์ วงศ์จันทร์ อาจารย์(อัตราจ้างพิเศษ) ครุศาสตร์บัณฑิต  
๑๗
ดร.สุภกิจ โสทัด อาจารย์(อัตราจ้างพิเศษ) กศ.บ.(เอกเคมีโทคณิตศาสตร์), M.Ed., Ph.D.(บริหารการศึกษา)  

๑๘

นางวารุณี วรพันธ์

อาจารย์(อัตราจ้างพิเศษ)

ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม

 

** สายเจ้าหน้าที


ลำดับที่

ชื่อ  -  ฉายา / นามสกุล
ว / ด / ป  เกิด

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

บรรจุแต่งตั้ง

พระมหาอุดม  ปญฺญาโภ
(๒๘  ก.ค.  ๒๕๐๓)

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา)

๑๖  พ.ค.  ๒๕๓๓

น.ส.รุ้งรดา  คุ้มสมบัติ
(๑๙  ม.ค.  ๒๕๒๐)

นักวิชาการการเงินและรบัญชี

บธ.บ. (บริหารธุรกิจการบัญชี)

๑  พ.ย.  ๒๕๕๐

นางธัญธร  ทิพย์สาโรจน์
(๒๙  มี.ค.  ๒๕๒๐)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี (การบัญชี)

๑๘  ต.ค.  ๒๕๓๘

นายมานัส รำพึงกิจ

นักจัดการงานทั่วไป

พธ.บ., ป.ธ.๓, น.ธ. เอก

๒๕๕๔

พระมหาเอกชัย ฐิตปญฺโญ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ลูกจ้างชั่วคราว)

พธ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ.๔, น.ธ.เอก

 

 

 

 
     
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com