ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

เอกสารสำคัญ
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  วัดพระเชตุพน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินตคุณภาพศึกษา (องค์การเอกชน)
ใบอนุญาติให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร

ประกาศ มจร เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

คำสั่ง มจร เรื่องการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ 1
คำสั่ง มจร เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการ
คำสั่ง มจร เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ 2
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนฯ
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานอนุสรณ์โรงเรียนครบ ๖๐ ปี
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ๖๐ ปี
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับชั้นเรียน)
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คำสั่ง รร เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
 
 

         

 
     
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com