งานห้องสมุด
งานห้องสมุด  มีหน้าที่บริการให้ความรู้  และเกิดสันทนาการแก่ผู้อ่าน  เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของบัณฑิตวัดพระเชตุพน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีพระมณฑปในเขตพุทธาวาส และหอพระไตรปิฎก จำนวน ๕ หอ ในเขตสังฆาวาส  ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับเทพชุมนุม  ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้โปรดสร้างสถาปนาไว้เฉพาะที่วัดพระเชตุพน ได้ตั้งคณะกรรมการประชุมจารึกสรรพวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย มีโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน วรรณคดี สุภาษิต ตำรานวด ฤษีดัดตน ตำรายาสมุนไพร หมวดทำเนียบภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ การปกครอง เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีจารึกไว้ที่แผ่นศิลา ประดับบอกเรื่องไว้ที่ผนัง และเสารอบพระระเบียง  และตามศาลาราย อนึ่ง ได้สร้างประติมากรรมโดยการปั้นรูป และหล่อ  กับทั้งโปรด ฯ  ให้วาดภาพจิตรกรรมแสดงประกอบไว้ที่ฝาผนัง  ให้ประชาชนได้ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล จากท่าต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อนึ่ง หอสมุด ว.ผ.ต. ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุโบราณ ได้จัดเก็บหนังสือโบราณ และหนังสือหายากของวัด แสดงไว้  
                ส่วนหอสมุด “สันติวัน” นั้น สมเด็จพระสังฆราชป๋า (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) ทรงดำริโครงการให้จัดตั้งขึ้น เปิดใช้บริการ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖ โดยพระองค์ ได้ทรงบริจาคตำรา หนังสือส่วนพระองค์ที่ได้รวบรวมสะสมไว้ ตั้งแต่สมัยอดีตเจ้าอาวาส พระเถรานุเถระ  ครูอาจารย์องค์ก่อนสืบมา  และลายพระหัตถ์ที่พระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ จำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า ทั้งหนังสือตำรับตำรา เกี่ยวกับเรื่องทางพระพุทธศาสนา ประวัติวัด และวิชาการทางโลกทั่วไป
                ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหอสมุด “สันติวัน” พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนอุปถัมภ์ เพื่อนำดอกผลมาซื้อหนังสือ อุปกรณ์ที่จำเป็น  ปัจจุบัน หอสมุด “สันติวัน”  ตั้งอยู่ที่ชั้นที่ ๓ ของตึกที่หลวงพ่อมงคลทิพยมุนี (เมี้ยน ปภสฺสรมหาเถร) ได้บริจาคปัจจัยสร้างไว้เขตสังฆาวาส เพื่อจัดตั้งหอสมุดและโรงเรียนพระอภิธรรมของวัด ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราชมาแต่เดิม
                ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  ได้ย้ายเข้ามาเรียนภายในตึกหอสมุด “สันติวัน”  ดังนั้น งานห้องสมุดโรงเรียนบาลีสาธิต จึงเปิดใช้บริการร่วมกับหอสมุดสันติวันแต่นั้นมา     อนึ่ง งบประมาณใช้บริหารงานในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ไม่พอที่จะจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน และตำราใหม่ ๆ เข้าห้องสมุด กับทั้งตู้ชั้นเก็บหนังสือ เอกสาร  มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกเพื่อใช้บริการ ตลอดถึงสถานที่ก็มีปัญหาหลังคาน้ำรั่ว ฝุ่นละอองก่อให้เกิดมลพิษ  กับเอกสารหนังสือ และผู้ใช้บริการ
                ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของครูอาจารย์  นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ามาเที่ยวชมภายในวัด บ้าน และชุมชนข้างเคียง
                                               
                                       พระมหาอุดม  ปญฺญาโภ
                                                                                            เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

 

 

สัฎฐีวัสสบาลีสาธิตานุสรณ์
               
หกสิบปีเวียนบรรจบครบห้ารอบ         กราบน้อมนอบบูรพาจารย์บริหาร
องค์ปฐมสมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ)                          ทรงสืบสานบาลีมัธยม
                เริ่มก่อตั้งหวังนักเรียนเพียรศึกษา        พัฒนาหลักสูตรเป็นประถม
เริ่มสาธิตบาลีเตรียมและอบรม                             ต่ออุดมมหาวิทยาลัย
                สมเด็จ ( ป๋า ) วัดโพธิ์อุปถัมภ์              นวกรรมโพธิ์ลังกาโสภาใหม่
ตราใบโพธิ์บริจาคทุนปัจจัย                                   ห้องเรียนใช้ศึกษาศาลาราย
                ครั้นต่อมาสมศักดิ์ศรีที่เสถียร                ติดท่าเตียนตึกสามชั้นพลันขยาย
พระมงคลทิพยมุนี( เมี้ยน) คุณมากมาย อภิปรายศึกษาพระอภิธรรม
                “สันติวัน” หอสมุดสุดประเสริฐ          ก่อกำเนิด สมเด็จ( ป๋า )อุปถัมภ์
เพื่อเผยแผ่ความรู้คุณธรรม                                    ตำราล้ำนำค้นคว้าวิชาการ
                โรงเรียนสงฆ์สาธิตครูศิษย์สอน           คุณบวรสอนฝึกตนชนกล่าวขาน
ห้าสิบหกรุ่นสำเร็จสาธุการ                                   ร่วมสืบสานศาสนาทายาทธรรม
                ปัจจุบันสาธิตปรับปรุงใหม่                   ร่วมแก้ไขงานแบ่งแยกสี่ขา
วิชาการธุรการแต่ต้นมา                                         แผนพัฒนาปกครองรองช่วยงาน
                ตั้งคณะกรรมการงานศึกษา                   เสวนานัดประชุมบริหาร
ผู้ปกครองชุมชนผู้เชี่ยวชาญ                                 ครูอาจารย์ร่วมคิดสามัคคี
                พระเถรานุเถระอุปถัมภ์                         กิจกรรมสร้างสรรค์นั้นสุขี
จัดปีใหม่ไหว้ครูผู้อารี                                             เทิดกวีสุนทรภู่ภาษาไทย
                วันสำคัญวิสาขะมาฆบูชา                      เข้าพรรษาอาสาฬหบูชาใหญ่
วันเฉลิมเทิดพระเกียรติเกริกก้องไกล                 จุดเทียนชัยเจริญพระพุทธมนต์
                อนุสรณ์จัดทุกปีพลีอุทิศ                         ส่งดวงจิตมอบถวายให้กุศล
แด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับดับสกนธ์                          บันดาลดลสู่วิมานสราญรมย์
                จัดมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม        หาทุนเพิ่มทอดผ้าป่าอย่างเหมาะสม
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สอนอบรม                           อาหารนมสำนักพุทธงบประมาณ
                ถวายผ้าไตรจีวรอุปถัมภ์                         ศรัทธาธรรมมอบปัจจัยบริหาร
ค่าตุ๊กตุ๊กแท็กซี่บริการ                                             สังฆทานเณรไม่พอรอศรัทธา
                มวลศิษย์เก่าก่อตั้งมูลนิธิ                        ร่วมดำริระดมทุนหนุนศึกษา
จิตผูกพันกตัญญูคู่ปัญญา                                       แวะเวียนมาหาเพื่อนเยี่ยมเยือนกัน
                จัดประเมินการศึกษา สมศ.                   มจร.ต้นแบบสิ่งสร้างสรรค์
เพื่อประกันคุณภาพสถาบัน                                  สิ่งสำคัญเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
                สามเณรทายาทพระศาสนา                   จากไร่นาพ่อแม่ญาตินิราศห่าง
มุ่งศึกษาพระธรรมส่องแสงทาง                          ทุกรูปต่างมุ่งเมืองกรุงหวังรุ่งเรือง
                พี่น้องมากยากจนรายได้น้อย                หาปลาหอยริมหนองคูคลองเหมือง
ขี่วัวควายพายถ่อเรืออยู่เนืองเนือง                        แต่ในเมืองวุ่นวายรถเครื่องบิน
                อาจารย์ให้ที่นอนสั่งสอนศิษย์              เรียนสาธิตเชตุพนพุทธศิลป์
รวมเวลาสามปีที่เรียนกิน                                       ได้ยลยินศิลปะวิทยา
                ปัจจุบันสาธิตมีสิทธิ์ศักดิ์                        ชนรู้จักมาตรฐานการศึกษา
เป็นโรงเรียนต้นแบบพัฒนา                                 เปรียบเพียงดัง ตักศิลา ของสงฆ์ไทยฯ

พระมหาอุดม   ปญฺญาโภ