ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

จากท้องนา  สู่ฟ้าบางกอก  (โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  มจร)

                                                                                                                โดยอาจารย์บุญรอด  เพียงแก้ว
                                                                                                                ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร

                     ผมได้เดินทางจากบ้านแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๐๒  จุดหมายปลายทางคือวัดสิตาราม (วัดคอกหมู) สี่แยกหลานหลวง  เขตป้อมปราบ ฯ กทม.  โดยอยู่ใต้ใบบุญของหลวงพ่อพระไพโรจน์พัชรธรรมาภรณ์ (พระมหาธีร์ โกวิโท ธีร์  เพียงแก้ว)  อดีตผู้กำกับแผนกบาลีมัธยมศึกษา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการ (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว)  และได้เริ่มเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ. ๓) ในปีการศึกษา ๒๕๐๗ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในกรุงเทพมหานครของข้าพเจ้า ๒๕๐๘ – ๒๕๐๙  เข้าศึกษาต่อ ม.ศ. ๔ – ๕  ที่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  วัดมหาธาตุ  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เริ่มทำหน้าที่เป็นครูสอนที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  จนถึง  พ.ศ.  ๒๕๓๒  จึงขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร  คือการเปลี่ยนสายงานจากครูผู้สอนไปเป็นนักวิชาการ (ศึกษานิเทศก์)  ของสำนักงานเขตพญาไท ซอยอารีย์  ถนนพหลโยธิน
                     ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับการประสานจาก  ผศ.ดร.ธีรยุทธ  พึ่งเทียร  ผช.อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านกิจกรรมพิเศษ  ซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่ข้าพเจ้าได้สอนมา  และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  ขอให้ข้าพเจ้าเขียนรำลึกถึงความหลังและความเป็นมาในอดีต ความจริงแล้วโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา – บาลีสาธิตศึกษา เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนแต่ละรูป/คนที่เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ มาจากทุกภาคของประเทศไทย (ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ จากภาคเหนือ เชียงใหม่, น่าน, เชียงราย)รวมทั้งมาจากประเทศชาวเนปาลด้วย ฉะนั้นโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาจึงเปรียบเสมือนเป็นฐานที่สำคัญมั่นคงสำหรับทุก ๆ คนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในส่วนราชการและการประกอบอาชีพส่วนตัว  กระผมใคร่ขออนุญาตยกตัวอย่างศิษย์เก่าดีเด่นและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติภูมิของท่าน  และนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันของเราสัก  ๒ – ๓  ท่าน  คือ
                     ๑.  ท่านอาจารย์จำนงค์  สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา (ระดับ  ๑๑) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาและกำลังศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                     ๒.  ท่านอาจารย์  รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตภร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (๘  สมัย  ๘  ปี)
                     ๓.  ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อดีต  ส.ส.อุบลราชธานี  อาจารย์ผู้บรรยายหลักสูตรปริญญาโท – เอก ที่มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
                      กระผมต้องขอกราบเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถกล่าวนามศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จอีกเป็นจำนวนมากได้เพราะเนื้อที่จำกัด  ภายใต้ร่มเงาโพธิ์ลังกา  วัดโพธิ์ท่าเตียน  พวกเราทุกคนถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ให้ความอบอุ่นแก่คณะครู – อาจารย์  และลูกศิษย์ทุก ๆ คน ที่เข้ามาอาศัยใบบุญบารมี
                     ในวโรกาสที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ก่อตั้งมาครบ  ๖๐  ปี  กระผมขอกราบอวยพรให้สถาบันแห่งนี้  จงเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อให้โอกาสแก่ยุวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนต่อไป  และขออวยพรให้คณะครู – อาจารย์  และนักเรียนทุก ๆ รูป  จงมีพลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์ตลอดไป

 

                                                                ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากใจจริง

                                                  
                                                                             (อาจารย์บุญรอด  เพียงแก้ว)
                                                                       อดีตศึกษานิเทศก์กรุงเทพมหานคร
                                                                                  ศิษย์เก่า พ.ศ.  ๒๕๐๗
                                                                ๐๒ – ๙๐๔๒๓๙๐ , ๐๘๖ – ๑๓๔๕๔๕๔

 

 

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com