หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า

                เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้าพเจ้าได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร ได้รับเงินเดือน  ๒๐๐ บาท  ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า แผนกบาลีมัธยม ยังไม่ได้รับรองวุฒิ  ต้องไปสอบที่ จ.นครนายก  หรือปราจีนบุรีเพื่อรับรองวุฒิ  ในการเป็นครูครั้งนั้นได้รับการแนะนำจาก  อาจารย์สุวิทย์  เทียนสุวรรณ  สมัยก่อนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร  ตั้งอยู่ที่ศาลาโพธิ์ลังกา ข้างวิหารพระพุทธไสยาส  เมื่ออาจารย์สุวิทย์  เทียนสุวรรณ ลาสิกขา ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เลขานุการ ทำหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองแทนที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดพระเชตุพนด้วย ข้าพเจ้าได้เปิดอบรมภาษาอังกฤษชั้นต้น กลาง สูง อบรมวิชาครู พ.กศ. พ.ม. อบรมผู้เข้าสอบเทียบ มศ. ๕  เมื่อข้าพเจ้าลาสิกขาเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้มอบหน้าที่ให้อาจารย์ทองพันธ์  แช่มช้อย  ป.ธ.๘  เมื่ออาจารย์ทองพันธ์  ไปอเมริกา  ได้มอบหมายให้ อาจารย์สมหมาย  สง่างาม  เมื่อ อ.สมหมายไปอเมริกาได้มอบหมายให้  พระมหาถาวร  ถาวโร แทน  (ปัจจุบัน คือ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร)  หลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อข้าพเจ้าไปในงานสังคมเกี่ยวกับกลุ่มชนที่มาจากดงขมิ้น  มักจะได้รับการทักทายว่า  อาจารย์จำผมได้ไหม  ข้าพเจ้าก็จะตอบว่า จำได้บ้าง  คลับคล้ายคลับคลาบ้าง โดยเท็จจริงก็คือ จำไม่ค่อยได้นั่นเอง เมื่อเขาแนะนำตนเองแล้ว ก็นึกได้ว่าท่านเหล่านั้นในส่วนที่ยังดำรงสมณเพศอยู่  ก็เป็นพระสังฆาธิการ  บริหารการคณะสงฆ์อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ในส่วนที่เป็นฆราวาส  ก็เป็นนักธุรกิจ  พ่อค้า-ข้าราชการชั้นแนวหน้าในจังหวัดนั้น ๆ จึงทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่า โรงเรียนมีแต่ผลิตลูก (ศิษย์) ออกไป  แต่ไม่เคยคิดหาประโยชน์อะไรจากลูก (ศิษย์) เลย
                ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงน่าจะประชาสัมพันธ์โดยให้คณะครู-อาจารย์  และศิษย์ปัจจุบัน  สืบเสาะหาศิษย์เก่าโดยการ
                ๑.  ทำความคุ้นเคย เจรจาปราศรัย
                ๒.  โทรศัพท์ติดต่ออยู่เสมอ
                ๓.  ส่งบัตรอวยพรตามโอกาส
                ๔.  แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ทราบ
                ๕.  จัดหาทุนเพื่อเสริมกิจกรรมการศึกษา
                ๖.  เชิญมาร่วมงานหรือขอคำแนะนำต่าง ๆ
                ข้าพเจ้าเคยเป็นกรรมการมูลนิธิบาลีสาธิตศึกษา มจร มาครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อมาเลย จึงไม่ทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน หากทางโรงเรียนขอความร่วมมือ  ข้าพเจ้ายินดีร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ให้นึกเสมอว่า โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา คือหนึ่งในดวงใจของข้าพเจ้า 

 

                                                                   นายสมบูรณ์  ไอยรางกูร